Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich over het algemeen door: het voeren van inzicht gevende gesprekken, het geven van informatie omtrent de problematiek, het uitvoeren van opdrachten en het meegeven van huiswerkopdrachten die bedoeld zijn om je hulpvraag te ondersteunen. Door goed te luisteren en het bieden van praktische “tools” wil ik je positief ondersteunen zodat je weer zelfstandig verder kunt. Een begeleidingstraject bij Richard Koster Counseling kan er als volgt uitzien: Proces beschrijving 1. Aanmelding en intake. De aanmelding komt binnen via zelfmelding, melding via familieleden, ketenpartners en/of andere professionals. Naar aanleiding van een aanmelding wordt de cliënt schriftelijk of telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek. 2. Hulpvraag inventariseren. In het intakegesprek wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd. Tijdens dit gesprek gaan de cliënt en de counselor na of Richard Koster Counseling de juiste praktijk is voor de cliënt en diens hulpvraag. Een intakegesprek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. 3. Trajectvoorstel. De counselor stelt een trajectvoorstel op waarin afspraken zoals doelen, werkwijze en de kosten worden vermeld. De cliënt kan aangeven of deze akkoord is met het voorstel of dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Het akkoord bevonden voorstel wordt door de cliënt en de counselor ondertekend en geldt vanaf dat moment als trajectplan. 4. Trajectplan uitvoeren. De inhoud van het trajectplan wordt ten uitvoering gebracht. De counselor begeleidt, stimuleert, geeft inzicht en motiveert de cliënt. De cliënt werkt gemotiveerd aan de in het trajectplan opgestelde doelen. De hulpverleners sessies duren minimaal 45 en maximaal 60 minuten. De inhoud van de interventie bepaalt de duur van de bijeenkomsten. 5. Evaluatie en nazorg. Er zal regelmatig een evaluatie gesprek worden ingepland. Het doel hiervan is om te bekijken welke doelen er behaald zijn en aan welke doelen er nog gewerkt kunnen worden. Hierbij stemmen we ook af welke werkwijze het meeste aansluit bij de behoeften van de cliënt. Zo nodig worden in deze fase doelen aangepast aan de actuele situatie van de cliënt. Er zal dan een nieuw doel worden geformuleerd en een vervolgend trajectplan worden opgesteld. 6. Afsluiten dossier. Het traject wordt afgesloten als de doelstelling is bereikt of als een andere werkwijze of hulpverlening nodig is. Het traject is niet eerder afgesloten voordat er een eindgesprek is belegd. Het eindgesprek heeft tot doel het behandeltraject te evalueren. Er wordt besproken welke doelen er zijn bereikt en welke vervolgstappen mogelijk nog wenselijk zijn. Het eindgesprek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Een traject hoeft nooit langer te duren dan nodig.

Tarieven per januari 2023

Type bijeenkomst: Individuele bijeenkomst: € 85,- Relatiegesprek: € 120,- Voor bedrijven: € 100,- Prijs per workshop of groepstraining is afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem voor meer informatie en overleg contact op via info@rkcounseling.nl Elke training heeft een maximum en een minimum aantal deelnemers. De training vervalt als het minimum aantal deelnemers niet is bereikt.